Butterfly Temple - 2003 - Tropoyu Krovi po Vole Roda


Origin :Russia (Moscow)

Genre :Pagan/Doom Metal

1.Âàáèòü, êëèêàòü, ñòîí ãëîòàòü...04:37
2.Ñëàùå âñ¸ æå ìíå (îáðó÷-ìåñÿö)04:39
3.Áåãó ÿ ðûñüþ, áåãó ÿ âîëêîì!03:33
4.Îãíåáîãà Ñåìàðãëà æàð06:11
5.Ïîéòè çà íåé âñëåä...02:02
6.Íàøà êðîâü îäíîé ðåêîé!05:09
7.Ïîëíû ÷àøè âðàæüåé êðîâè!06:26
8.Ñ ñîòíåé äåâóøåê ñîøåëñÿ!03:45
9.Ãèìíû Ðîäà ïåëè â ãðóäè!05:51
10.Òðîïîþ êðîâè...02:53
Total playing time44:37


Tropoyu Krovi po Vole Roda

0 comentarios:

 
©2009 Vampires Goth | by TNB