Butterfly Temple - Veles

Genero: Pagan/Doom Metal
Pais: Rusia
1.Âåëåñ (Veles)
2.Âîëêè Îäèíà (Wolves of Odhinn)
3.Ãîëîñ êðîâè (Voice of Blood)
4.Abscent
5.Êóïàëà (Kupala)
6.׸ðíûé Ïåðóí (Black Perun)
7.Hymn
8.Alma Mater (Moonspell cover)
9.a. Èðèé b. Åäåò Êîëÿäà (Kolyada is Coming)

DESCARGA!!!!

0 comentarios:

 
©2009 Vampires Goth | by TNB