Kroda (Ukr) - Towards the Firmaments Verge of Life...

Genero: Pagan Folk Black Metal
Pais: Ukrania

1.Òðèçíà
2.Äîëi Øëÿõè
3.Âiòåð ç Ãið (Âåñíà Éäå)
4.Ç-çà Îáðiþ
5.Ïàì'ÿòü ó Êðîâi
6.ßê Ñòàëü Ñïiâàëà ó Ïîæàðàõ...
7.Ëþòü Âîâ÷à (Ulfhednar)
8.Âiº Äèì...
9.Ãíiâ (Honor cover)

0 comentarios:

 
©2009 Vampires Goth | by TNB